Integritetspolicy

Integritetspolicy för kunddata

Att behandla dina personuppgifter omsorgsfullt och försiktigt är mycket viktigt för oss inom UNISPORT-koncernen. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsbestämmelserna och god praxis i fråga om informationshantering och behandling. Vi agerar alltid i enlighet med bästa affärspraxis och säkerställer att din integritet inte hotas.

Att behandla dina personuppgifter hjälper oss att tillhandahålla bättre tjänster till dig. Vi samlar in och använder personuppgifter för att producera produkter och tjänster och för att utveckla och tillhandahålla helt nya typer av tjänster. På så sätt kan vi bättre tillgodose dina behov.

Var vänlig observera att vår webbplats kan innehålla länkar till webbplatser och tjänster som tillhör andra företag som har sina egna specifika integritetsskyddsrutiner. Eftersom vi i sådana fall inte kan kontrollera innehållet för sådana webbplatser eller tjänster eller hur sådana utomstående parter behandlar dina personuppgifter, rekommenderar vi att du läser igenom den tillhörande integritetsskyddsinformationen för berörda utomstående parter.

Vi tillhandahåller ytterligare information angående integritetsskydd i anslutning till de flesta individuella tjänster, produkter, webbplatser och applikationer. Sådan ytterligare information som tillhandahålls i dessa fall har företräde framför denna text.

Våra integritetsnormer kan förändras något när vi utvecklar tjänster eller vid lagändringar. Uppdaterad information angående vår praxis återfinns på denna webbplats.

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i följande syften:

• För att erbjuda dig våra produkter och tjänster, skicka ut kundundersökningar, besvara dina förfrågningar, verkställa avtal, behandla beställningar och utföra liknande funktioner. Vi utför denna typ av behandling i syfte att genomföra ett avtal mellan oss eller för att vidta steg innan ett sådant avtal ingås, eller baserat på våra legitima intressen.

• För att vidareutveckla våra produkter, tjänster, kundservice såväl som försäljning och marknadsföring. Vi utför denna typ av behandling baserat på våra legitima intressen eller ditt samtycke.

• I riskhanteringssyfte för UNISPORT-koncernen och för att efterleva lagstadgade skyldigheter och anvisningar utfärdade av myndigheter, som exempelvis autentisering av användare och för att säkerställa datasäkerhet, såväl som att förhindra och utreda bedrägerier. Vi utför denna typ av behandling baserat på våra legitima intressen eller för att uppfylla våra juridiska skyldigheter.

• I kundkommunikationssyfte. Vi kan exempelvis skicka dig nyhetsbrev såväl som meddelanden om ändringar relaterade till våra produkter och tjänster. Vi kan använda dina personuppgifter för marknadsföring av våra produkter och tjänster eller marknadsundersökningar. Denna typ av behandling baseras på ett avtal mellan oss, ditt samtycke eller vårt legitima intresse.

• För inriktning av våra produkter eller tjänster på dig, genom att exempelvis rekommendera eller demonstrera målinriktat innehåll i anslutning till våra tjänster. Detta kan innefatta visning av UNISPORTS innehåll och innehåll tillhörande utomstående parter. Behandling av personuppgifter hjälper oss även att avsätta medel för tjänsteutveckling. Denna typ av behandling utför vi baserat på våra legitima intressen.

• I enlighet med vad som tillåts av rådande lagstiftning, kan vi även kombinera information som har inhämtats i anslutning till vissa av våra produkter och/eller tjänster med information som har inhämtats i anslutning till våra andra produkter och/eller tjänster. Denna typ av behandling utför vi baserat på våra legitima intressen.

Vi inhämtar din information direkt från dig när du blir kund hos oss, i anslutning till försäljning och användning av produkter och tjänster, under marknadsföringskampanjer eller undersökningar och under dina övriga transaktioner med oss. Det kan även hända att vi inhämtar data från databaser som hanteras av myndigheter, kreditinformation och standardkundregister såväl som andra tillförlitliga offentligt tillgängliga källor (som exempelvis företagswebbplatser). Informationen kan även studeras när du använder våra tjänster eller härledas från användning av våra tjänster via utnyttjande av cookies och liknande teknologier.

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in om dig?

Vi samlar endast in uppgifter om dig som är relevanta för syftet att använda produkten eller tjänsten i fråga. Personuppgifterna som vi samlar in innefattar:

 • Uppgifter som är relaterade till identifiering och verifiering av en persons identitet, som ditt namn;
 • Kontaktuppgifter som adress, e-postadress och telefonnummer;
 • Uppgifter relaterade till företaget du representerar, som företagets namn och din befattning;
 • Olika slags information relaterad till kundrelationer och dess hantering;
 • Information som krävs för efterlevnad av lagstadgade skyldigheter;
 • Information relaterad till införandet av produkter och tjänster; och
 • Information angående användningen av produkter och tjänster, som användnings- och webbläsarinformation i anslutning till tjänster som vi exempelvis samlar in på vår webbplats och från våra mobila tjänster.
 • Personuppgifterna som vi samlar in är beroende av produkten och tjänsten i fråga och preciseras i regler närmare i anslutning till insamlingen av dina data (som i form av formulär på vår webbplats).

Vi använder cookies (små textfiler som lagras på en enhet) för att tillhandahålla och vidareutveckla våra tjänster. Vi använder även cookies för att göra innehållet mera personligt och för målinriktad marknadsföring. Via cookies kan vi exempelvis tillhandahålla personligt anpassade tjänster i realtid på ett bättre sätt genom att visa innehåll som intresserar användaren. De möjliggör även exempelvis inloggning och autentisering, att spara personliga inställningar och specifikationer, att analysera prestationsförmågan för vår webbplats samt förhindra bedrägerier. Cookies skadar inte din enhet eller dina filer på något sätt och kan inte användas för att identifiera dig personligen (dvs. vi får inte tillgång till ditt namn eller e-postadress via cookies).

När du använder våra onlinetjänster samlar de exempelvis in följande information: IP-adress, länkar du använder, vilken reklam eller annat innehåll du har sett, vilken sida du kommer från och vilken sida du besöker, tidpunkten för besöket, typ av webbläsare eller applikation och annan liknande information. Vår webbplats och våra tjänster kan innehålla tredje part-cookies.

Vi använder sessions- och permanenta cookies. Sessionscookies existerar endast under en session eller ett enskilt besök och raderas automatiskt när webbläsaren stängs. Permanenta cookies existerar under en specifik tidsperiod och förblir på din dator efter att sessionen har avslutats, såvida du inte raderar dem själv innan detta.

Du kan hantera cookies via exempelvis webbläsarens hanteringsfunktioner. Ytterligare information om cookies hittar du i integritetsskyddsinformationen eller dokumentationen för varje webbläsare. Eftersom funktionen för vissa tjänster styrs av cookies, kan inaktivering och radering av cookies (webbläsarval och andra åtgärder) försvaga funktionen och användarupplevelsen för onlinetjänsten eller den mobila applikationstjänsten i fråga som tillhandahålls av UNISPORT-koncernen. Du kan exempelvis inte nödvändigtvis autentisera dig själv på onlinetjänsten eller använda alla funktioner och kan förlora de specificerade inställningarna.

UNISPORT-koncernen säljer inte din information till någon tredje part. Vi kan dock vidarebefordra din information under de omständigheter som beskrivs nedan:

 • Baserat på vårt legitima intresse kan vi överföra, vidarebefordra och behandla din information inom de företag som vid valfri tidpunkt tillhör UNISPORT-koncernen i de syften som beskrivs i, och i enlighet med detta integritetsmeddelande (specifikt i anslutning till kundrelationshantering, marknadsföring och reklam samt riskhantering).
 • Vi kan överföra personuppgifter om dig till våra betrodda underleverantörer (som våra ombud eller andra representanter såväl som IT-tjänsteleverantörer) för att få den behandlad för vår räkning, baserat på våra anvisningar och i enlighet med detta integritetsmeddelande, alla andra lämpliga sekretess- och säkerhetsåtgärder såväl som tillämplig lagstiftning.
 • Vi kan vidarebefordra din information till myndigheter när vi har juridisk skyldighet eller annan legitim anledning att göra detta i enlighet med rådande lagstiftning.
 • Baserat på ditt samtycke, kan vi vidarebefordra din information inom gränserna för det specifika samtycket du har gett oss. Information angående hur du drar tillbaka ditt samtycke tillhandahålls nedan.
 • Vi kan vidarebefordra dina personuppgifter i anslutning till en affärstransaktion till de berörda parterna och i den utsträckning det är nödvändigt.
 • Vi kan vidarebefordra dina personuppgifter om det är nödvändigt för att skydda och försvara våra eller våra kunders, anställdas, chefers eller delägares legitima rättigheter och intressen och/eller för att säkerställa säkerheten för våra tjänster.

I regel behandlar vi data inom EU och EEA. Om vi överför data utanför EU eller EEA, kommer vi att säkerställa en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifterna i enlighet med tillämpliga dataskyddsbestämmelser, genom att exempelvis tillämpa de standardavtalsklausuler som har införts av den europeiska kommissionen.

I egenskap av registrerad kan du i enlighet med dataskyddsbestämmelserna påverka hur vi behandlar dina personuppgifter på följande sätt:

 • Du har rätt att begära åtkomst till de personuppgifter vi behandlar om dig. På din begäran kommer vi även att korrigera eventuella felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som är relaterade till dig. Du har även rätt att begära att dina uppgifter raderas (rätt att bli bortglömd) i enlighet med rådande lagstiftning.
 • Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som berör dig och som du har tillhandahållit oss på i strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan kontrollör när vi behandlar dina uppgifter automatiskt baserat på ett avtal eller ditt samtycke.
 • I händelse av att du inte längre vill ta emot mer marknadsföring eller andra uppdateringar från oss eller önskar att välja bort den profilering vi genomför för att erbjuda dig skräddarsydd direkt marknadsföring, har du rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter i dessa syften. Om du skulle utnyttja din rätt att motsätta dig detta, kommer du inte längre att få direkt marknadsföring från oss.
 • Du har rätt att motsätta dig behandlingen vi utför baserat på legitimt intresse av anledningar som är relaterade till din särskilda situation, såvida vi inte har övertygande legitima intressen för behandling som har företräde framför sådana intressen. Du har även rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis motsätter dig behandling enligt vad som beskrivs ovan eller ifrågasätter riktigheten för dina personuppgifter.
 • Du kan dra tillbaka ditt samtycke vid valfri tidpunkt genom att kontakta oss eller avanmäla dig från framtida uppdateringar från oss via avanmälningssidan. Var vänlig observera att ett tillbakadragande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten för behandlingen vi har utfört före tillbakadragandet.
 • Du har rätt att lämna in ett klagomål till berörd övervakande myndighet i händelse av att du känner att vi har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som strider mot denna integritetspolicy eller rådande lagstiftning.
 • Du kan även välja bort att ta emot målinriktad reklam som baseras på ditt beteende i anslutning till onlinetjänsten via dina webbläsarinställningar. Efter din avanmälan kommer du att se lika mycket reklam som tidigare, men den är inte målinriktad baserat på ämnen som intresserar dig.
 • Vi skyddar dina personuppgifter genom att iaktta särskild försiktighet via användning av lämpliga datasäkerhetsmetoder. Dessa metoder innefattar proaktiv och reaktiv riskhantering, användning av brandväggar, krypteringstekniker och säkra IT-områden såväl som åtkomstkontroll och säkerhetssystem, säkerhetsplanering, kontrollerad tilldelning och övervakning av åtkomst/användarrättigheter, säkerställande av kompetens via utbildning av personalen som är inblandad i behandlingen av personuppgifter och via utvärdering såväl som omsorgsfullt val av leverantörer. Vi uppdaterar kontinuerligt våra arbetsrutiner och riktlinjer på ett lämpligt sätt.

  Hur lagrar vi dina uppgifter och håller dem uppdaterade?

  Vi lagrar dina uppgifter under minst den tid som du är vår kund. Efter att kundrelationen avslutas, är lagringsperioden beroende av vilken typ av uppgifter det handlar om och syftet med användningen. Vi kan exempelvis behålla din köpinformation i fem år efter avslutandet av kundrelationen och, som regel, behålla uppgifter om potentiella kunder i sex månader efter insamlandet. Vi uppfyller de lagstadgade kraven när det gäller lagring av uppgifter.

  Vi strävar efter att hålla personuppgifterna som vi lagrar korrekta och uppdaterade genom att radera onödiga data och uppdatera data som inte längre är aktuella. Dock kan vi be dig att då och då kontrollera huruvida dina uppgifter är uppdaterade.

Skicka i första hand dina förfrågningar och begäranden i anslutning till behandling av personuppgifter till kontrollören. Kontrollören fastställs baserat på kundrelationen. Om du är en UNISPORT-kund är kontrollören din egen LOKALA representant.

Vi besvarar gärna alla frågor i anslutning till behandling av personuppgifter och integritetsskydd på: info@unisport.com

Search engine powered by ElasticSuite